Regulamin

 

OGÓLNE POSTANOWIENIA

§ 1.

Regulamin ten wyjaśnia warunki oraz zasady świadczonych przez firmę BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI Orzeł Przeprowadzki ( zwaną dalej „BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI” ) usług transportowych, przesiedleń, przeprowadzek ładunków handlowych oraz usług expresu drogowego w obrocie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Nadawca, podpisując list przewozowy (będący dowodem nadania), potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. Od tej chwili wszystko, co stanowi Regulamin oraz cennik staje się wiążące dla obu Stron, pod warunkiem że umowa stosowana pomiędzy stornami nie stanowi inaczej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 2.

1. Terenem działalności BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI jest terytorium Polski oraz krajów UE.

2. Firma świadczy usługi dla osób prywatnych, fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

TOWARY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU

§3.

1. Z usług transportowych wyłącza się produkty:

a) których transportu zabraniają inne przepisy;

b) które ze względu na swoją wagę, gabaryty, właściwości lub z powodu urządzeń wykorzystywanych przez BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI, nie mogą być przewożone;

c) niebezpieczne w myśl odrębnych przepisów, a w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

2. Oprócz tego BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI nie przyjmuje do transportu towarów:

a) obejmujących narkotyki, leki, środki psychotropowe, wyroby akcyzowe, z pominięciem przedmiotów transportowanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

b) obejmujących żywe rośliny i zwierzęta;

c) obejmujących zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

d) na których opakowaniu lub widocznej ich części znajdują się napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

e) obejmujących dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w dowolnej postaci bądź formie; a oprócz tego waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne wartości zbywalne.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Nadawca naruszył jakikolwiek z ww. postanowień, podlega on karze umownej, będącej 5-cio krotnością kwoty należnej przewoźnikowi BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI za wykonanie tej usługi transportowej.

4. Zapłacenie ww. kary, nie odbiera firmie BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należności kary na zasadach ogólnych.

5. BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI ma prawo odmowy wykonania usługi, za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, również bez podania przyczyny oraz w przypadku:

a) czasoprzestrzennej niemożliwości jej wykonania,

b) nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę,

c) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

PODSTAWOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 4.

1. BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI dokonuje osobistego odbioru przesyłki spod wskazanego adresu, po wcześniejszym telefonicznym złożeniu takiej dyspozycji. Nadawca ma także możliwość nadania przesyłki w Punkcie Obsługi Klienta BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI, w godzinach jego pracy.

2. BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI doręczy przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia, które zostały określone w aktualnym Cenniku, pod warunkiem że strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać również inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI, o ile BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI wyrazi na to zgodę, potwierdzoną na liście przewozowym.

3. Z zasady doręczanie przesyłki do Odbiorcy odbywa się do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.

4. W przypadku odmowy odbioru paczki przez jej Adresata, zostaje ona zwrócona do Nadawcy. Koszty obustronnego przewozu ponosi wówczas jej Nadawca.

5. Jeżeli przesyłka nie zostanie opłacona przez odbiorcę, to Nadawca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z jej transportem.

OPŁATY ZA USŁUGI

§ 5.

1. Wartość cen za usługi określa Cennik lub umowa zawarta pomiędzy BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI i Zleceniodawcą.

2. Zapłatę gotówką można dokonać przy odbiorze przesyłki w dniu jej doręczenia lub przelewem na konto firmy BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI.

3. Każdy klient otrzymuje Fakturę VAT, wystawioną zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polsce. Faktury są dostarczane na adres nadawcy w Polsce lub adres w Wielkiej Brytanii według wskazania.

4. Cennik BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI obejmuje ceny netto.

5. Płatności przelewowych można dokonywać na bankowe konto Firmy BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI, Krzysztof Chromy.

6. Zapłatę gotówką można dokonać do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę, na podstawie informacji z listu przewozowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY

§ 6.

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez firmę BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI usługi, ponosi ona odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Firma BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI ponosi odpowiedzialność za powierzoną przesyłkę do kwoty 1000 zł (jeden tysiąc złotych), o ile Zleceniodawca zadeklarował wyższą (lub niższą) kwotę wartości.

REKLAMACJE

§ 7.

1. Obie strony (Nadawca i Odbiorca), mają prawo do złożenia reklamacji w sprawie nienależytego wykonania usługi przez firmę BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI

2. Czas rozpatrzenia reklamacji przez BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI to 30 dni.

3. Reklamacje można składać elektronicznie, pocztą email na adres BIAŁY ORZEŁ PRZEPROWADZKI, a także pisemnie na adres siedziby w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

1. W przypadku kiedy Zleceniodawca jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianej w przepisach szczególnych.

2. Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów – znajdując satysfakcjonujące rozwiązania dla każdej strony.

Formularz kontaktowy

Masz pytanie o paczki z UK do PL: lub chcesz wycenić przeprowadzkę?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub korzystając z poniższego formularza.

W góre